Курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Възложителя на всеки строителен обект трябва да избере лице, което ще изпълнява задълженията на Координатор по безопасност и здраве.

[icon name=“user“ class=““ unprefixed_class=““] Кой трябва задължително да премине през обучението за Координатор по ЗБУТ в строителството?

 • Съгласно Наредба 2 от 22 март 2004г. изисква Възложителят да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране или по време на изпълнение на строежа.

[icon name=“user-circle“ class=““ unprefixed_class=““] Кого да назначите за Координатор по ЗБУТ ?

Правоспособни лица доказани съответно с диплома , лиценз, удостворение или друго:

 • квалификация
 • професионален опит
 • техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на Строително-монтажните работи.

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е задължителната нормативна база, която трябва да бъде спазена?

 • Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи – чл.5
 • Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – чл. 6
 • Закон за камарата на строителите
 • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] Пред кого ще трябва да представите удостоверение за завършен курс?

 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
 • При участие в конкурси, търгове, и други
 • Ако Възложителя на един строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант