I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЦПО към “Изоблок” ЕООД е лицензирана към Националната агенция по образование и обучение (НАПОО).

 • Центърът за професионално обучение осъществява дейността си в съответствие със ЗПОО.
 • Центърът осъществява обучения за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности и учене през целия живот.
 • Центърът осъществява обучения по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно съответното нормативно изискване.
 • Центърът осъществява обучения и издава Сертификати/Удостоверения по специфични компетентности, за които са разработени Учебни програми и са интегрирани към нуждите на клиентите, в съответствие с всички изисквания за качествено обучение.
 1. Основни функции на ЦПО според ЗПОО са:
 • Организира и провежда обучения спрямо лицензията, която Центърът притежава; Издава Удостоверения за професионално обучение или Свидетелства за професионална квалификация;
 • Осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението;
 • Създава и поддържа регистър на издадените от ЦПО документи на обучените лица – свидетелства за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение, свидетелства за валидиране на професионална квалификация и удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия.
 1. Основни функции на ЦПО извън сферата на професионалното обучение:
 • Провежда и издава Удостоверения и Сертификати за проведени обучения по ключови компетентности извън юрисдикцията на НАПОО.
 1. Основни функции на ЦПО според КТ са:
 • Административни функции и счетоводна отчетност;
 • Наемане на персонал на трудови правоотношения и граждански договори;
 1. Основни функции на ЦПО за изпълнения на дейността си:
 • Сключване на договор с партньори, като Агенция по заетостта, работодатели за обучения по заявка, договори за поръчка;
 • Сключване на договори за обучение с обучаемите лица;
 • Предоставяне на обучение;
 • Водене на необходимата документация;
 • Издаване на документи при успешно завършено обучение;
 • Предоставяне на данни за проведеното обучение на заявителя или съответният държавен орган определен от закона;

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЦПО

Настоящата политика на ЦПО към “Изоблок” ЕООД за личните данни е разработена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Целта на Политиката е информиране на гражданите и юридическите лица за видовете данни за физически лица, съхранявани в ЦПО, основанието за събирането им, целите на обработване, мерките за защита, както и правата на гражданите по този регламент.

III. ВИДОВЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В ЦПО

ЦПО към „Изоблок” ЕООД поддържа 4 регистъра на лични данни:

1. Регистър КОНТАКТИ – това са лица, които са инициирали контакт с ЦПО във връзка с предлаганите услуги и без изрично да са поискали продължаване на комуникацията, но не са заявили отказ.

РЕГИСТЪР КОНТАКТИ цел съгласно

 

Именa

Телефон

 

· за идентифициране на субекта

· за заявяване от субекта на интерес или отказ на информация свързана работата на ЦПО

съгласие

2. Регистър АБОНАТИ – това са лица абонирали се за информационен бюлетин, e-mail известяване, телефонна кореспонденция и друг вид поддържане на контакт с абоната, с цел получаване на актуална и своевременна информация относно предлаганите от ЦПО услуги.

РЕГИСТЪР АБОНАТИ цел съгласно

 

Именa

Телефон

· за идентифициране на субекта

· за заявяване от субекта на интерес и получаване на информация свързана работата на ЦПО

ПУД на ЦПО

съгласие

Гео локация

Електронна поща

IP адрес

· за ползване на facebook , интренет сайта и получаване на профилирани рекламни съобщения

· бисквитки

съгласие

3. Регистър ОБУЧАЕМИ – това са лица, които са заявили обучение към ЦПО и са предоставили доброволно данни за включване в обучение в сферата на:

3.1. Професионално обучение;

3.2. Ключови компетентности;

3.3. Здравословни и безопасни условия на труд и строително-монтажни работи;

3.4. Специфични компетентности;

РЕГИСТЪР ОБУЧАЕМИ цел съгласно
Етап 1 – При записване и участие в професионално обучение:

Три имена

Телефон

ЕГН

Адрес

Място на раждане

Образование

Медицинска бележка

Копие на лична карта

Анкети

· за заявяване на желание за включване в обучение

· за попълване на необходимата документация свързана с обучението

· за издаване на документ – Сертификат, СПК, УПО

· за отчитане пред НАПОО

· за статистика

 

ПУД на ЦПО

ЗПОО

МОН

НАПОО

ЗНЗ

Месторабота

 

· за статистика

· за анализ на необходимостта от обучение

· за предвиждане на специфични обучения

съгласие

Чувствителни данни чрез

Карти за участи по ОПРЧР

· Групи в неравностойно положение

· Категория домакинство

· Стаут на пазара на труда

ОПРЧР

ЗНЗ

съгласие

3.1.При записване и участие в обучение за издаване на Сертификат или Удостоверение по ОПРЧР :

Три имена

Телефон

Електронна поща

ЕГН

Адрес

Образование

Статут на пазара на труда

 

· за заявяване на желание за включване в обучение

· за попълване на необходимата документация свързана с обучението

· за издаване на документ

· за отчитане пред АЗ

· за статистика

ПУД на ЦПО

ОПРЧР

ЗНЗ

Споразумение

на основание чл.7, ал.7 от ПМС № 280/2015 г.

Месторабота

 

· за статистика

· за анализ на необходимостта от обучение

· за предвиждане на специфични обучения

съгласие

Чувстиветелни данни чрез

Карти за участи по ОПРЧР

· Групи в неравностойно положение

· Категория домакинство

· Статут на пазара на труда

ОПРЧР

ЗНЗ

съгласие

3.2.При записване и участие в обучение за издаване на Сертификат или Удостоверение :

Три имена

Телефон

Електронна поща

ЕГН

Образование

 

· за заявяване на желание за включване в обучение

· за попълване на необходимата документация свързана с обучението

· за издаване на документ

· за създаване на профил в сайта

· за отчитане пред съответните институции

· за статистика

ПУД на ЦПО

МОН

ЗЗБУТ

Съотвените Наредби

 

3.3.При записване и участие в обучение в специфични компетентности :

Три имена

Телефон

Електронна поща

ЕГН

Образование

 

· за заявяване на желание за включване в обучение

· за попълване на необходимата документация свързана с обучението

· за издаване на документ

· за създаване на профил в сайта

· за отчитане пред съответните институции

· за статистика

ПУД на ЦПО
 1. Данни на обучаваните в ЦПО лица, съхранявани в ЦПО към “Изоблок” ЕООД

Данни свързани с професионалните обучения и въвеждани в ИС на НАПОО:

 • Данни за обучаваното лице: лични данни (ЕГН, име, презиме, фамилия), място на раждане;
 • Професия/ специалност/ степен на професионална квалификация (СПК) по СППОО, по която е проведено обучението;
 • Данни за проведеното обучение – форма, предмети/модули, продължителност, начало/край, оценки от държавния изпит по теория и практика (в случай че е проведено обучение за придобиване на степен на професионална квалификация);
 • Място на провеждане на курса (теория/практика);
 • Дата на провеждане на изпитите по теория и практика;
 • Имена за преподавателите и членовете на изпитната комисия;
 • Данни за издадения документ: вида на документа, регистрационен номер и дата на издаване (за документите с фабрична номерация – и фабричния номер),
 • Сканирано копие на издадения от ЦПО документ,
 • копие на медицински документ, доказващ, че професията, по която е обучението, не е противопоказна;
 • копие на документ, доказващ образование на обучавания.

Данни свързани с професионалните обучения провеждани по ОПРЧР, като ЦПО се явява Доставчик на обучение:

 • Данни за обучаваното лице: лични данни (ЕГН, име, презиме, фамилия), място на раждане;
 • Професия/ специалност/ степен на професионална квалификация (СПК) по СППОО, по която е проведено обучението;
 • Данни за проведеното обучение – форма, предмети/модули, продължителност, начало/край, оценки от държавния изпит по теория и практика;
 • Място на провеждане на курса (теория/практика);
 • Дата на провеждане на изпитите по теория и практика;
 • Имена за преподавателите и членовете на изпитната комисия;
 • Данни за издадения документ – вида на документа, регистрационен номер и дата на издаване,
 • Сканирано копие на издадения от ЦПО документ;
 • Други изрично поискани и отговарящи на изискванията за защита на личните данни документи;

Oснование за колекционирането им и цели на обработката на данните на обучаваните лица

Съгласно ЗПОО ЦПО към “Изоблок” ЕООД създава и поддържа Регистър на документите за професионална квалификация/професионално обучение/валидиране, издавани от ЦПО. Данните в регистъра се предоставят на ИС на НАПОО. Свидетелствата за професионална квалификация и свидетелствата за валидиране се включват в регистъра на НАПОО и в последствие НАПОО (съгласно чл. 40б ал. 2 от ЗПОО) прави проверка в информационната система дали проведеното обучение или валидиране е извършено при спазване на изискванията на този закон и на съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия. За осъществяване на тази проверка е необходима информацията, посочена в предходната точка.

Анонимизираните данни за обучените лица в ИС на НАПОО ежегодно се предоставят на Национален статистически институт и се използват за изготвяне на обобщени справки – напр. брой обучени лица в определена област по определена професия, брой лица придобили свидетелства/удостоверения общо и т.н.

Обработваните лични данни на физически или представители на юридически лица, ползващи услугите на Агенция по заетостта, се използват съгласно дейността на АЗ в рамките на съответна законова уредба – Закон за насърчаване на заетостта, Устройствен правилник на Агенция по заетостта, Кодекс на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и др. нормативни актове.

Срок за съхранение – Съгласно НАПОО регистърът на документите по чл. 38 и чл. 40 от ЗПОО, издадени от ЦПО, е със срок на съхранение „постоянен“.

Ползватели:

 • От страна на ЦПО:

Данните на обучаваните в ЦПО лица са въведени от служител на ЦПО. Сигурността на информацията, достъпна за служители на центъра в ИС на НАПОО е обект на политиката за лични данни на самия ЦПО.

 • От страна на НАПОО:

Данните на обучаваните в ЦПО лица, които се съдържат в Информационната система на НАПОО са обект на преглед от страна на служители в НАПОО и на експерти, на които е възложена с договор проверката по чл. 40в на ЗПОО. И в двата случая се спазват правилата и политиката за защита на данните на НАПОО;

 • Агенция по заетостта и управляващия орган на ОП РЧР:

Когато обучението е финансирано с публични средства. Защитата на данни на обучаваните лица, използвани от тези институции е обект на политиката за защита на данните на АЗ и съответно МТСП.

 • Данни свързани с обученията по ключови компетентности, за които издава Сертификати по ОПРЧР и извън оперативни програми:
 • Данни за обучаваното лице: лични данни (ЕГН, име, презиме, фамилия);
 • Ключова компетентност, по която е проведено обучението;
 • Данни за проведеното обучение – форма, предмети/модули, продължителност, начало/край, оценки от окончателни изпити;
 • Място на провеждане на курса;
 • Имена за преподавателите и членовете на изпитната комисия;
 • Данни за издадения документ – вида на документа, регистрационен номер и дата на издаване;
 • Сканирано копие на издадения от документ;
 • Други изрично поискани и отговарящи на изискванията за защита на личните данни документи;

 

 • Данни свързани с обученията, за който се издават Удостоверения / Сертификати за специфични обучения?
 • Данни за обучаваното лице: лични данни (ЕГН, име, презиме, фамилия);
 • Вид обучение;
 • Данни за проведеното обучение – форма, предмети/модули, продължителност, начало/край, оценки от окончателни изпити;
 • Данни за издадения документ – вида на документа, регистрационен номер и дата на издаване;
 • Сканирано копие на издадения от документ;
 • Други изрично поискани и отговарящи на изискванията за защита на личните данни документи;
 • ЦПО събира и обработва данни във връзка с предоставянето на обучения и сключване на договори със заявителя, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие клиента;
 • Изпълнение на задълженията по сключен договор;
 • Спазване на законови задължения;

4. Регистър персонал

4.1. на трудови договори

4.2. на извън трудови правоотновения

4.3. в сферата на управлението

 

 1. Данни на директорите и представляващите ЦПО

Видове данни:

 • Трите имена, телефон ел. поща (като данни за контакт с ЦПО).
 • Данни в свидетелството за съдимост на лицето представляващо ЦПО
 • Други изрично поискани и отговарящи на изискванията за защита на личните данни документи;

Oснование за колекционирането им и цели на обработката

Кодекс на труда, Чл. 49б, ал. 11 от ЗПОО относно обстоятелствата за съдимостта

Срок за съхранение:

Срокът за съхранение е постоянен.

Ползватели:

 • НАПОО, НАП, АЗ и др. при изрично поискани и отговарящи на изискванията за защита на личните данни документи;

3. Данни на служители на ЦПО към “Изоблок” ЕООД на трудово правоотношение

Видове данни: имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, точен адрес – тези данни се попълват в заявлението, заповедта и трудовия договор за назначаване на служители както по служебни така и по трудови правоотношения. Данни, които се съдържат в свидетелство за съдимост. Данни, които се съдържат в документ за придобито образование, специалност, квалификация. Данни в трудова/служебна книжка, Декларации по КТ, ЗДсл, НПКДСл, ЗПКОНПИ, ЗПИ. Данни в болнични , вкл. и болнични заради гледане на дете.

Oснование за колекционирането им и цели на обработката

Чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

За службата по трудова медицина – изготвя и поддържа здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки служител на основание е чл. 25а., ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Службата по трудова медицина води и съхранява документацията, определена с наредбата по чл. 25б, ал. 4.

Срок за съхранение:

Съгласно чл. 17. от ЗДСл – 10 г., съгласно номенклатурата на делата със срокове на съхранение, утвърдена от Централен държавен архив срокът за съхранение на досиетата на служителите е 50 г.

Ползватели:

За изплащане на възнагражденията и осигуровките – НАП и НОИ; Служба по трудова медицина, банки, съд и др. контролни органи.

 1. Данни на преподаватели и членове на изпитни комисии на извън трудови правоотношения

Видове данни:

Професионална автобиография, съдържаща информация за образование, квалификация, трудов стаж, професионален опит и др. Декларация съдържаща трите имена и ЕГН. Граждански договор съдържащ и номер на лична карта, адрес, данъчна служба, получено възнаграждение (посочените данни се съдържат в договора между Учебния център и лицето), банкова сметка за изплащане на възнаграждението. Декларация за доход при настъпване на плащане.

Oснование за колекционирането им и цели на обработката

Данните за преподавателите в ЦПО се събират в изпълнение на ЗПОО и са необходими за идентифициране на лицата, за изплащане на възнагражденията, определяне и плащане на данъци и осигуровки.

Срок за съхранение:

Договорите са със срок за съхранение постоянен.

Ползватели:

Служители, членове на експертни комисии и външни експерти от НАПОО, участващи в процедурите по лицензиране и последващ контрол на ЦПО.

Служители в Агенция по заетостта, работещи в националната база данни на доставчици на обучение с ваучери.

 1. Данни на служители на извън трудови правоотношения

Видове данни:

Професионална автобиография, съдържаща информация за образование, квалификация, трудов стаж, професионален опит и др. Декларация съдържаща трите имена и ЕГН. Граждански договор съдържащ и номер на лична карта, адрес, данъчна служба, получено възнаграждение (посочените данни се съдържат в договора между Учебния център и лицето), банкова сметка за изплащане на възнаграждението. Декларация за доход при настъпване на плащане.

Oснование за колекционирането им и цели на обработката

Данните за преподавателите в ЦПО се събират съгласно КСО, изискванията по КТ и др..

Посочените лица имат право на възнаграждение за извършената от тях работа. С тези лица се сключват договори по Закона за задълженията и договорите и се изплащат хонорари. Горепосочените данни са необходими за идентифициране на лицата, за изплащане на възнагражденията, определяне и плащане на данъци и осигуровки.

Срок за съхранение:

Договорите са със срок за съхранение постоянен.

Ползватели:

Служители, счетоводители, НОИ и НАП.

VІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изрично съгласие на физическите лица, чиито данни се обработват не е необходимо, тъй като ЦПО към “Изоблок” ЕООД разполага с правно основание за обработка на данните на обучаваните лица според ЗПОО.

Предоставяните на ЦПО лични данни от обучаваните лица са съобразени със спецификата на услугите, които ЦПО предлагат, свързани с издавания документ и изисквания към обучаваните лица (образование и здравословно състояние) и имат задължителен характер. Личните данни които се въвеждат от ЦПО в ИС на НАПОО и част от тях впоследствие се визуализират в Регистъра с издадени документи. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, ЦПО няма да бъде в състояние да запише обучаваното лице в курс в съответствие с изискванията на ЗПОО и няма да може да му издаде документ за придобитата квалификация.

По този начин и обучението няма да бъде регистрирано в ИС на НАПОО и в регистъра на издадените от ЦПО документи.

VII. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ЦПО към “Изоблок” ЕООД

За защита на текущите данни в електронен вид са предвидени следните мерки:

 • Достъп до информацията с потребителско име и парола за всеки служител.
 • Споделените данни са на файлов сървър с йерархичен достъп.
 • Отделно сървърно помещение с ограничен достъп.
 • Антивирусна програма.

За защита на архивираните данни са предвидени следните мерки:

 • Съхраняват се на сървър и отделно архивиращо устройство.
 • Достъп до архивираните данни с потребителско име и парола за всеки служител.

За защита на съдържащото се в ел.пощи на служителите са предвидени следните мерки:

 • Мейл сървър, защитен със защитна стена.
 • Достъп до мейлите с отделно потребителско име и парола.

Защита на данните в интернет-сайта на ЦПО към “Изоблок” ЕООД

 • Сайтът е обект на многостепенна защита от външно злонамерено проникване, SSL/TLS сертификат, който осигурява защита на информацията от подслушване, подправяне и т.н. и осигурява висока степен на конфиденциалност, като осигурява криптирана връзка между сървъра и клиентския браузър.
 • Достъпът до данните в служебната част на сайта на ЦПО се осъществява чрез индивидуална парола за всеки потребител, осигуряваща достъп само до тези данни, които той достъпва по силата на служебните си задължения. Паролите на потребителите се съхраняват в криптиран вид.
 • Периодично се извършват проверки за целостта на базата данни и актуализиране на системната информация
 • С оглед съхранението на информацията, периодично се извършва архивиране на данните на външен електронен носител.
 • Паролите и потребителските имена на служителите не може да се преотстъпват. При напускане на служител се закрива потребителското му име незабавно.

Защита на данните на хартиен носител

 • Съхраняване на досиетата на служителите в помещение със заключващ се механизъм
 • Съхраняване на всички останали документи в архив със специални правила на достъп съгласно чл. 16 и чл.16 от Вътрешните правила за реда и начина на организирането, съхраняването, обработката и използването на документите в архива на ЦПО.

VІIІ. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Част от данните за обучаваните лица са видими в регистъра по идентификатор – ЕГН или регистрационен номер на издадения от ЦПО документ на обучаваното лице.

Лични данни за обучаваните лица в обема съдържаш се в регистъра се предоставят при запитване/поискване на НАЦИД, МВнР и др., с цел признаване на придобита в България квалификация от друга страна и то само при условие, че заявителят предостави два от посочените идентификатори (ЕГН и регистрационен номер на документа).

Лични данни за обучаваните лица в обема съдържаш се в регистъра се предоставят при запитване/поискване на МП, МВР във връзка с провеждано разследване.

IX. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Право на информация

Субектите на данни имат право да бъдат информирани относно възможността за контакти с ЦПО към “Изоблок” ЕООД като администратор на данни и координатите за връзка с него, длъжностното лице по защита на данните, целите на обработването, за което личните данни са предназначени, правното основание за обработването им, получателите или категориите получатели на личните данни, намерението на администратора да предаде личните данни на трета държава или на международна организация, срока, за който ще се съхраняват личните данни, съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните; правото на жалба до надзорен орган; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането,

Право на достъп

Субектът на данните има право да получи от ЦПО към “Изоблок” ЕООД като администратор на данни потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, различни от посочените в регистрите и ако това е така, да получи достъп до данните. Подаването на въпросното искане може да стане и по електронен път. ЦПО към “Изоблок” ЕООД следва да предостави на субекта на данни информация в срок от един месец от получаване на искането.

Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от ЦПО към “Изоблок” ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има правото да поиска от ЦПО към “Изоблок” ЕООД да бъдат изтрити свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Това право може да бъде упражнено при наличие на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните (ако това е единственото правно основание);
 • субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването,
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Следва да се отбележи, че „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право.

Направеното искане за изтриване може да не бъде уважено, доколкото обработването на данни е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Независимо дали искането на субекта на данни е уважено или не, администраторът има задължението да го уведоми за всяко извършено действие.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от ЦПО към “Изоблок” ЕООД ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното – точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Право на преносимост на данните

Субектите на данни имат възможност да поискат и да получат личните данни, които ги засягат и които те са предоставили на администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са били първоначално предоставени.

Правото на преносимост се упражнява, когато данните са били обработвани на база на съгласие или на договорно задължение и същите се обработват по автоматизиран начин. И в този случай, подобно на правото на достъп, администраторът е длъжен да предостави информацията в съответния формат без забавяне, но не по-късно от 1 месец.

Право на възражение

Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването на личните им данни по всяко време, като тяхното искане следва да бъде уважено при липса на пречки и законови ограничения. За това си право те следва да бъдат уведомени по ясен начин при предоставяне данни извън минималните законови изисквания.

Субектите на данни имат възможност да възразят срещу обработването на техните данни и чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.

Правото на възражение може да не бъде уважено ако ЦПО към “Изоблок” ЕООД докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, както и ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения (профилиране)

Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за същия или по подобен начин го засяга в значителна степен.

ІХ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено Заявление до ЦПО към “Изоблок” ЕООД, съдържащо минимум следната информация:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. Подаването на заявление е безплатно.

XI. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С ЦПО към “Изоблок” ЕООД

гр. Казанлък, бул. „Александър Батенбегр” № 7, вх.Б, ет.1, офис

Интернет сайт: https://kursove-kazanlak.com

Ел. поща: info@e-obuchenie.bg

тел. 02 / 89 14 160

Ръководител: Красимир Матев

XI. ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ:

Жалба, свързана с нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни може да се подава в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

 • Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).

 • С писмо на адрес:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.

 • По факс – 029153525.
 • По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана!).
 • Чрез сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6 с помощта на приложена електронна бланка. В този случай жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис. Този документ се прикачва по стандартния за това начин в полето „Прикачи документ” чрез натискане на бутона „Browse” и избор на документа. Файлът трябва да е не по-голям от 5 МВ. Задължително е да се попълнят полетата за връзка – име, адрес, електронен адрес.

XІІ. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Центровете за професионално обучение се явяват администратори на личните данни на обучаваните в тях лица или НАПОО като собственик на Информационната система на НАПОО, в която се публикуват лични данни на обучаваните в ЦПО лица се явява също «администратор»

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Граждани, институции и др., които правят проверка на издаваните от ЦПО документи в регистъра на НАПОО по идентификатор (регистрационен номер на документа или ЕГН се явяват «получатели»

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни. Агенция по заетостта се явява «трета страна».

„Надзорен орган“ Комисията за защита на личните данни е българският надзорен орган, отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.