Курс за Длъжностно лице по безопасност и здраве

[icon name=“user“ class=““ unprefixed_class=““] Кой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице по безопасност и здраве?

  • Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ/ГУТ)
  • Служителите, които ще изпълняват дейностите по безопасност и здраве
  • Всички, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ или са ОБЗР.

 

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Задължителната нормативна база, която трябва да се спази е следната:

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите- чл.6
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл.24
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл.26
  • Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите:

  • пред Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при проверка
  • при участие в конкурси, търгове и други

 

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета :