Обучение за Монтьор на подемно-транспортна техника

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е нормативната база, съгласно която се провежда обучението за Монтьор на подемно-транспортна техника?

Обучението се провежда съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика.

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за работа с подвижни работни площадки (кранист) , се извършва в центрове за професионално обучение с лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) и с учебни планове одобрени от ГД ИДТН (Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“).

[icon name=“bookmark“ class=““ unprefixed_class=““] Център за професионално обучение към „Изоблок“ ЕООД , притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за машинист на кулокранове (кранист) – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса за кранист.

[icon name=“user-circle-o“ class=““ unprefixed_class=““] Какви са изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност за Монтьор на подемно-транспортна техника?

  • Минимум основно образование;
  • Навършили 18 години;
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията;
  • Трябва да притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство или багер – съответно за упражняване на професиите машинист на портални кранове или машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
  • Трябва да положат успешно изпити по теория и практика на професията към ЦПО.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] Какво включва обучението ?

  • теория на професията (знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки и др.)
  • практика по професията, включваща ( учебна практика, практика по управление на крана)

 

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета :