Курс за работа с електрокар и мотокар

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е нормативната база, съгласно която се провежда обучението ?

Курс за правоспособност за работа с електрокар и мотокар се изисква съгласно НАРЕДБА №1 от 10.04.2006г. за придобиване и признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Лицата, които желаят да придобият правоспособност за работа с електрокар и мотокар , могат да се обучат в центрове за професионално обучение с лицензия от НАПОО съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

[icon name=“bookmark“ class=““ unprefixed_class=““] Центърът за професионално обучение към „Изоблок“ ЕООД, притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия Монтьор на транспортна техника и професия Монтоьор на подемно-транспортна техника.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

[icon name=“user-circle-o“ class=““ unprefixed_class=““] Какви са изискванията към лицата, които искат да придобият правоспособност?

  1. да имат навършени 18 години
  2. да са физически и психически здрави за упражняване на професията
  3. завършено основно образование
  4. най-малко една година професионален стаж, свързан с управление на мотокарвисокоповдигач – в случаите на професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с мотокар-високоповдигач с товароподемност над 10t.

[icon name=“calendar“ class=““ unprefixed_class=““] За актуализиране и поддържане на придобитата правоспособност лицата трябва да минават през обучение на всеки 5 години.

[icon name=“graduation-cap“ class=““ unprefixed_class=““] В какво се състои обучението за придобиване на правоспособност?

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията включва :

  • теоретична подготовка
  • подготовка за безопасна експлоатация
  • практическа подготовка

 

За запитване или записване в курс попълнете следните полета: