Курс за правоспособност по машинист на котли с високо налягане

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е нормативната база, съгласно която се провежда обучението ?

Курсът за правоспособност Mашинист на котли с високо налягане  се провежда съгласно Наредба №2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност на упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за Машинист на котли с високо налягане (огняри) се извършва в ЦПО с лицензия от НАПОО и с учебни планове, които са одобрени от Главна дирекция “ Инспекция за държавен технически надзор“.

Център за професионално обучение  към „Изоблок“ ЕООД, притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за Машинист на котли с високо налягане.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

  1. Котли с ниско налягане“ са парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С.
  2. „Котли с високо налягане“ са парни котли с работно налягане над 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода над 110 °С

 

НЕ се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи:

  1. котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
  2. електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително;

3. котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включителн

[icon name=“user-circle“ class=““ unprefixed_class=““] Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред степени на правоспособност за обслужване на котли:

1. машинист на котли с ниско налягане;

2. машинист на котли с високо налягане III, II и I степен;

3. машинист на енергийни котли;

4. оператор на енергиен блок

Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички видове котли с изключение на енергийните, както следва:

1. III степен – котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;

2. II степен – котли с нагревна повърхност до 1000 м2 вкл.;

3. I степен – котли с неограничена нагревна повърхност.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] Към Правоспособността за Машинист на котли с високо налягане (курс за огняри), ЦПО Изоблок може да проведе обучение за Работа с газови котли и да издаде Удостоверение на обучаемия, съгласно Наредба за устройството и безопасната експлоатация на инсталациите и уредбите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

За запитване или записване в курс попълнете следните полета: