Курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Обучението за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството е разработено изцяло така,че да се обучавате в удобни за Вас време и място, с достъп по всяко едно време в денонощието.

[icon name=“user“ class=““ unprefixed_class=““] Кой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството?

 • Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ/ГУТ)
 • Служителите (или самия работодател), които са определени за Длъжностно лице по безопасност и здраве на строителния обект
 • Лицата, провеждащи инструктажи
 • Друг персонал, нает по трудови договори за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд
 • Всички, които са назначени да изпълняват функциите ба Длъжностно лице по ЗБУТ при строително-монтажните работи (СМР)

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Задължителната нормативна база, която трябва да бъде спазена е следната:

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл.24
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл.26
 • Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията.
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – чл. 6

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] В кои случаи трябва да предоставите Удостоверение за завършен курс?

 • при проверка от Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда“
 • при участие в конкурси, търгове и други

 

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета: