Професионално обучение с придобиване на правоспособност по заваряване

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е нормативната база, съгласно която се провежда курсът ?

Курс за правоспособност по Заваряване се изисква съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност по заваряване, се извършва в центрове за професионално обучение, получили лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

[icon name=“bookmark“ class=““ unprefixed_class=““] Центърът за професионално обучение  към „Изоблок“ ЕООД , притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия Заварчик, специалност Заваряване с правоспособност по Заваряване.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

[icon name=“user-circle-o“ class=““ unprefixed_class=““] Какви са изискванията към кандидатите, които искат да придобият правоспособност по заваряване?

  • завършен шести клас;
  • за провеждане на практическо обучение по заваряване минималната възраст е 16 години;

[icon name=“graduation-cap“ class=““ unprefixed_class=““] Параметри на обучението за придобиване на правоспособност по Заваряване

  • Хорариум на обучението – по заявка
  • Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца
  • Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна
  • Практика – дневна или вечерна, с опция за провеждане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

За запитване или записване в курса, попълнете следните полета :