Курс за работа с газови котли

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Каква е нормативната база, според която се провежда курсът?

Обучението за Работа с газови котли се провежда съгласно чл. 247, ал. (2), т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на инсталациите и уредите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

[icon name=“bookmark“ class=““ unprefixed_class=““]  Център за професионално обучение към  „Изоблок“ ЕООД, притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за Машинист на котли с високо налягане.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

[icon name=“exclamation-triangle“ class=““ unprefixed_class=““] Ползвателят на съоръжения под налягане не трябва да допуска съответните съоръженията да бъдат обслужвани от лица, които не притежават необходимата степен на правоспособност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

И да установи ред и документиране на първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съответните съоръжения – периодите между провеждането на периодичното обучение на минимум всеки 24 месеца.

 

За запитване или записване в курс попълнете следните полета: