Курс Контрол върху качеството в строителството

Качеството на изпълнение на строителството изисква влаганите продукти да отговарят на конкретни изисквания за безопасност. Това е задължение на Длъжностното лице за Контрол върху качеството в строителството.

[icon name=“user“ class=““ unprefixed_class=““] Кого да назначите за Контрол на качеството в строителството?

Лица с доказани съответно диплома, лиценз, удостоверение или друго:

  • правоспособност съобразно придобитата специалност
  • професионален опит
  • познания и техническа компетентност по отношение на националното законодателство

[icon name=“book“ class=““ unprefixed_class=““] Нормативната база, която трябва да бъде спазена е следната:

  • Закон за камарата на строителите
  • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
  • Наредба №2 от 22.03.2004г.
  • Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г.

[icon name=“user-circle“ class=““ unprefixed_class=““] Кой задължително трябва да премине обучение за Контрол върху качеството на изпълнение в строителството?

Съгласно Закона за камарата на строителите, за да бъде вписан в регистъра строител, трябва да разполага с необходимия персонал, нает по трудови договори, за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

[icon name=“address-card“ class=““ unprefixed_class=““] Удостоверение за завършено обучение ще трябва да представите :

  • за вписване в Централен професионален регистър на строителя и потвърждаване на регистрацията
  • при участие в конкурси, търгове и други
  • Удостоверение за завършен курс може да се наложи да представите при проверка пред Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

За запитване или записване в курс, попълнете следните полета :